Informacije in gradiva

Svetovalna služba vrtca se preko empatičnih pristopov dela trudi sodelovati s starši in strokovnimi delavci vrtca preko nasvetov in podajanja strokovno podkovanih znanj.

Naloge svetovalne službe vrtca:

  • Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, težave pri uvajanju v vrtec;
  • Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju;
  • Posvetovanje ob vstopu v šolo, možnost odložitve šolanja;
  • Razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje,…);
  • Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, smrt, …);
  • Posvetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju..
  • Svetovanje poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

 

Kontakt do svetovalne službe našega vrtca:

Pedagoginja Tadeja Recek

Zgodnja obravnava otrok s PP

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Kot otroke  s posebnimi potrebami  obravnavamo tiste otroke pri katerih se v predšolskem obdobju kažejo razvojni zaostanki, primanjkljaji, ovire oziroma motnje na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajne bolezni.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu v okviru izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni oziroma pregledov znotraj tega okvira in drugih obravnav v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka, določi se dodatna strokovna pomoč, pomoč tretje osebe v oddelku ali nižje število otrok v oddelku.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij.

Naš vrtec pri nudenju dodatne strokovne pomoči sodeluje z razvojno ambulanto Centra za zgodnjo obravnavo Murska Sobota ter z OŠ IV MURSKA SOBOTA (specialni pedagogi in inkluzivni pedagogi).

Dodatna strokovna pomoč

V branje in spremljanje priporočamo tudi naslednjo spletno stran: ZDAJ.NET.

Osnovna šola Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Vrtec Plavček pri OŠ Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
051 645 137
Pomočnica ravnatelja vrtca Plavček pri OŠ Tišina :  Martina Žemljič

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Zadnji dogodek

Obvestilo staršem

Spoštovani starši!   Obveščamo Vas, da bo Vrtec Plavček pri OŠ Tišina dne, 30. 6. 2022 zaprt, zaradi strokovne ekskurzije tima vrtca.   Hvala za razumevanje!   2022-0623_OBVESTILO-STARŠEM_Vrtec-Plavček    

Zadnji video