Skoči na glavno vsebino

Citiranje literature

Pri navajanju literature si lahko pomagaš s spodnjimi navodili. Seznam literature, ki si jo uporabil pri svoji nalogi, napiši vedno na koncu naloge.

1. NAVAJANJE KNJIGE-en avtor

PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.
Pogosto tudi: B. Mihelič, Vodnik po Ljubljani, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1989.

2. NAVAJANJE KNJIGE-dveh ali treh avtorjev

PRIIMEK, I., PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
SANDERS, P., MYERS, S. Nove družine. Ljubljana: DZS, 1989.

3. NAVAJANJE KNJIJGE-več kot trije avtorji

NASLOV. Kraj izida: Založba, Leto.
ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.

4. NAVAJANJE ČLANKA

PRIIMEK, I. Naslov članka. Naslov periodične publikacije, letnik (letnica) številka PP, strani članka.
CIGLENEČKI, S. Naselbine v  skalnih zavetjih. Gea, 12 (2000) 10, str. 14-25.

5. NAVAJANJE SPLETNE STRANI

PRIIMEK, I. Naslov. Datum nastanka dokumenta. URL naslov (uporabljeno-datum).
HLADNIK, M. Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. (Objavljeno 2004-11-01) http://lit.ijs.si/leposl.html (uporabljeno 2005-05-03).

VIRI:  Standardi ISO 690

← Nazaj v knjižnico

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Učenci si lahko učbenike izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, ki je oblikovan od 1. do 9. razreda. Izposodijo si lahko samo celoten učbeniški komplet. Posameznih učbenikov si ni možno izposoditi. Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam učbenikov, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, prejmejo učenci konec maja. Izposojevalnino za učbenike za vse učence, od 1. do 9. razreda, poravna Ministrstvo za šolstvo in šport. Učbenike prejmejo učenci prve šolske dni v novem šolskem letu pri knjižničarki. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo nepoškodovane, sicer plačajo odškodnino.

Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno naroči ter priskrbi učbenike za novo šolsko leto.

Seznam učbeniškega sklada za učence OŠ Tišina

Seznam učbeniškega sklada za učence OŠ Tišina – podružnica Gederovci

Učbenike si lahko naši učenci izposodijo v učbeniškem skladu. Obrabnino zanje VSEM učencem od  1. – 9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, torej je izposoje zanje BREZPLAČNA.
Učenci učbenike prejmejo v šoli v prvih dneh novega šolskega leta, jih ovijejo (ne z samolepilno folijo!) in čez leto skrbijo zanje, kot da so njihovi! Če si kdo ne želi izposoditi učbenikov iz šolskega sklada, ker želi imeti lastne učbenike, morajo starši izpolniti in podpisati izjavo, da njihov otrok ne želi imeti učbenikov iz sklada. Podpisano izjavo starši oddajo ali pošljejo skrbnici učbeniškega sklada na šoli ob pred zaključkom šolskega leta.
Učbenike, ki jih imajo učenci izposojene iz sklada, ob izteku šolskega leta urejene in nepoškodovane vrnejo v šolsko knjižnico. V primeru, da je kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, mora učenec zanj  plačati odškodnino ali nadomestiti z novim, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
Nakup učnih gradiv za učence 1., 2. in 3. razredov krije Ministrstvo za šolstvo in šport in jih učenci prejmejo brezplačno v šoli v prvih dneh pouka. Starši kupijo le ostale šolske potrebščine iz seznama, ki je na spletni strani šole!

Nakup delovnih zvezkov in učnih gradiv od 4. – 9. razreda, ki jih potrebujejo učenci, je objavljen v seznamuna spletni strani šole, poslan pa je tudi v vse knjigarne, ki zaprosijo zanje. Seznam knjigarn je prav tako objavljen na spletni strani šole.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEKOV, UČNIH GRADIV IN POTREBŠČIN je za tekoče šolsko leto objavljen v ELEKTRONSKI OBLIKI NA SPLETNI STRANI NAŠE ŠOLE.

Valerija Trajber, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada.

Direktne povezave do založb

DZS

OŠ Tišina

POŠ Gederovci

in še povezava do kataloga potrebščin https://online.fliphtml5.com/rbwpj/rmlr/#p=1

DZS d.d.
Knjigarna in papirnica

Plese 1
9000 Murska Sobota

Tel.: 02 / 534 82 43
Fax: 02 / 534 82 44

BAGS&MORE

1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred

Gederovci

1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred

Mladinska knjiga

Povezava za nakup potrebščin

Kopija nova

Povezava za nakup potrebščin

← Nazaj v knjižnico

Knjižnična informacijska znanja

Po letnem delovnem načrtu šolske knjižnice učenci skupinsko štirikrat letno obiščejo knjižnico. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se izvajajo knjižnična informacijska znanja – KIZ. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo na šoli, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo z motivacijo za branje in estetsko doživljanje. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

KIZ URE

KIZ: splošni cilji 1. triletja

Učenec spoznava:

 • vzdušje knjižničnega prostora,
 • ureditev knjižnice,
 • osnove vedenja in obnašanja v ŠK,
 • postopke izposoje in vračanja gradiva,
 • starostni stopnji primerno gradivo,
 • postaja samostojni bralec,
 • uporablja osnovne storitve ŠK
 • motivira se za branje.

KIZ: splošni cilji 2. triletja

Učenec spoznava:

 • knjigo,
 • pot knjige od ustvarjalca do uporabnika,
 • sekundarne informacijske vire,
 • seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki,
 • zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

KIZ: splošni cilji 3. triletja

Učenec spoznava:

 • vlogo in pomen informacij v sodobni družbi,
 • razliko med podatkom in informacijo,
 • osnove informacijskega omrežja,
 • globalno informacijsko omrežje,
 • problemsko učenje, ki vključuje raziskovanje s pomočjo knjižnice in razreševanje informacijske potrebe,
 • uporablja iskalne strategije,
 • motivira se za branje in uporabo neliterarnih tekstov.

← Nazaj v knjižnico

Knjižnični red

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je prostor, kjer se v pisani besedi stekajo poti z vseh koncev sveta, kjer se prepletajo misli in ideje – od današnjih dni, pa vse tja do skrivnostnih in temačnih obdobij človeškega življenja. Tu se srečujejo človeške usode, stiske in radosti. Vsaka knjiga predstavlja kamenček v tem pestrem mozaiku dogajanja.

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče sodobne šole, katere prostor je namenjen tako branju, pisanju, kot iskanju informacij tudi s pomočjo informacijske tehnologije.

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni. Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

ČAS ODPRTOSTI

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak delovnik po šolskem koledarju, od 7.30 do 9.30 in od 10.00 do 14.00. Na podružnični šoli v Gederovcih pa vsak četrtek. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14.00, razen kadar poteka v čitalnici pouk.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJEVALNI ROK

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirano za drugega uporabnika. Knjig za domače branje in bralno značko ni mogoče podaljšati.

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke), je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposodit samo v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi, časniki, časopisi – serijske publikacije) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko pa si ga za izdelavo seminarskih nalog in plakatov izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.

Možne so rezervacije gradiva.

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik, v primeru izgube ali poškodbe knjižničnega gradiva odgovarja naročnik medknjižnične izposoje gradiva.

Učenci 9-ih razredov morajo vrniti izposojeno gradivo in učbenike iz US do 5. junija, ostali učenci pa do 15. junija. Delavci šole si lahko gradivo izposojajo tudi med letnimi počitnicami.

Uporabnikom, ki dolgujejo knjižnično gradivo, se izposoja prepove, dokler ne poravnajo svoje obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom. Po dogovoru s knjižničarko lahko plača odškodnino v protivrednosti novega gradiva, v kolikor je le to na tržišču dostopno.

Obnašanje v prostorih knjižnice

10 x DA V KNJIŽNICI10 x NE V KNJIŽNICI
BEREM KNJIGE IN REVIJE
PIŠEM REFERATE
NAJDEM SVOJ MIR
SE UČIM
PIŠEM DOMAČO NALOGO
SE POGOVARJAM S PRIJATELJI
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD
UPORABLJAM RAČUNALNIK
POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM
NE JEM IN NE PIJEM
SE NE LOVIM IN SKRIVAM
NE VPIJEM
NE TEKAM PO KNJIŽNICI
NE HODIM PO SEDEŽIH
NE PREKLINJAM
SE NE PRETEPAM
NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG
SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH
NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

← Nazaj v knjižnico

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica je projekt namenjen spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Učence skozi celo leto vodi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev.

Projekt je zasnovan tako, da spodbuja motivacijo za branje ter otrokovo kreativnost. Za motivacijo poskrbijo zanimive aktivnosti in domiselni ustvarjalniki, ki jih vsak učenec prejme v začetku šolskega leta. V aktivnosti pa se učenci vključujejo po lastnih interesih in zmožnostih.

← Nazaj v knjižnico

Pripomočki za slabovidne